رزومه ابرسوله

رزومه ابرسوله
رزومه ابرسوله

رزومه خارجی:

طراحی، ساخت ، ترانزیت و نصب سوله و سازه های فلزی در ترکیه به وزن۱۱,۰۰۰,۰۰۰کیلوگرم با متراژ۱۳۰,۰۰۰ مترمربع
طراحی، ساخت ، ترانزیت و نصب سوله و سازه های فلزی در عراق به وزن۱,۷۰۰,۰۰۰کیلوگرم.
طراحی، ساخت ، ترانزیت و نصب سوله و سازه های فلزی در ارمنستان به وزن۱,۱۰۰,۰۰۰کیلوگرم.
طراحی، ساخت ، ترانزیت و نصب سوله و سازه های فلزی در افغانستان به وزن۷۰۰,۰۰۰کیلوگرم.
طراحی، ساخت ، ترانزیت و نصب سوله و سازه های فلزی در ترکمنستان به وزن۱,۹۵۰,۰۰۰کیلوگرم.

رزومه داخلی:

بیش از ۱۶۱پروژه در طول ۲۱سال در سراسر ایران.